Hỗ trợ

Service price list

Stt Content Update day Download
1 PORT SERVICE RATES IN 2022 (Domestic Charges) 04/12/2023
2 PORT SERVICES RATES IN 2022 (FOREIGN FEES) 04/12/2023
3 PORT SERVICES RATE 2021 (Foreign Affairs Fee) 04/12/2023
4 PORT SERVICES RATE 2021 (Domestic Fee) 04/12/2023
5 BẢNG NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG CHU LAI 2019 04/12/2023
6 BẢNG NIÊM YẾT GIÁ 2018 04/12/2023
7 Quyết Định 2232/QĐ-TCT Ngày 2/12/2018 04/12/2023
8 Quyết Định 2231/QĐ-TCT Ngày 01/12/2018 04/12/2023
9 Quyết Định 2332/QĐ-TCT Ngày 5/12/2017 04/12/2023
10 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2023 (PHÍ ĐỐI NỘI) 04/12/2023
11 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2023 (PHÍ ĐỐI NGOẠI) 04/12/2023
12 Brochure giới thiệu THILOGI 04/12/2023
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
/ 12
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2023 (PHÍ ĐỐI NỘI)
pdf | 2.2 MB
/ 12
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2023 (PHÍ ĐỐI NGOẠI)
pdf | 1.9 MB
/ 12
Brochure giới thiệu THILOGI
pdf | 3.5 MB