Hỗ trợ

Thông tin tàu ra/vào cảng

Tên tàu Cảng rời Hàng hóa Số lượng Dự kiến đến Dự kiến cập cảng Dự kiến đi Chủ hàng Ghi chú
PHÚC HOÀNG 25 ...Port Limestone - 08/04 18:00 08/04 18:00 09/04 00:00 ATHENA
NHẤT LONG 16 ...Port Soda - 08/04 18:00 08/04 18:00 09/04 00:00 ATHENA
PHÚC HOÀNG 25 ...Port Limestone - 08/04 12:00 08/04 12:00 08/04 18:00 ATHENA
NHẤT LONG 16 ...Port Soda - 08/04 12:00 08/04 12:00 08/04 18:00 ATHENA
BÌNH DƯƠNG 19 ...Port Tapioca - 08/04 12:00 08/04 12:00 08/04 18:00 Hoàng Thư
HOÀNG BÁCH 01 ...Port Cement - 08/04 12:00 08/04 12:00 08/04 18:00 Chinfon
3B DESTINY ...Port Asphalt - 08/04 06:00 08/04 06:00 08/04 12:00 Tratimex Dk 10h00 rời
NHẤT LONG 16 ...Port Soda - 08/04 06:00 08/04 06:00 08/04 12:00 ATHENA
BÌNH DƯƠNG 19 ...Port Tapioca - 08/04 06:00 08/04 06:00 08/04 12:00 Hoàng Thư
HOÀNG BÁCH 01 ...Port Cement - 08/04 06:00 08/04 06:00 08/04 12:00 Chinfon
THÀNH TRUNG 36 ...Port Cement bags - 08/04 06:00 08/04 06:00 08/04 12:00 Nam Hưng

Thông tin tàu ra/vào cảng

Tên tàu Cảng rời Hàng hóa Số lượng Dự kiến đến Dự kiến cập cảng Dự kiến đi Chủ hàng Ghi chú
PHÚC HOÀNG 25 ...Port Limestone - 08/04 08/04 09/04 ATHENA
NHẤT LONG 16 ...Port Soda - 08/04 08/04 09/04 ATHENA
PHÚC HOÀNG 25 ...Port Limestone - 08/04 08/04 08/04 ATHENA
NHẤT LONG 16 ...Port Soda - 08/04 08/04 08/04 ATHENA
BÌNH DƯƠNG 19 ...Port Tapioca - 08/04 08/04 08/04 Hoàng Thư
HOÀNG BÁCH 01 ...Port Cement - 08/04 08/04 08/04 Chinfon
3B DESTINY ...Port Asphalt - 08/04 08/04 08/04 Tratimex Dk 10h00 rời
NHẤT LONG 16 ...Port Soda - 08/04 08/04 08/04 ATHENA
BÌNH DƯƠNG 19 ...Port Tapioca - 08/04 08/04 08/04 Hoàng Thư
HOÀNG BÁCH 01 ...Port Cement - 08/04 08/04 08/04 Chinfon
THÀNH TRUNG 36 ...Port Cement bags - 08/04 08/04 08/04 Nam Hưng