Hỗ trợ

Thông tin tàu ra/vào cảng

Tên tàu Cảng rời Hàng hóa Số lượng Dự kiến đến Dự kiến cập cảng Dự kiến đi Chủ hàng Ghi chú
MINH KHAI 68 ...Port Soda - 21/03 18:00 21/03 18:00 22/03 00:00 CFG
ZHONG GU DI ZHONG HAI ...Port Container - 21/03 12:00 21/03 12:00 22/03 18:00 THACO
MINH KHAI 68 ...Port Soda - 21/03 12:00 21/03 12:00 21/03 18:00 CFG
ZHONG GU DI ZHONG HAI ...Port Container - 21/03 12:00 21/03 12:00 21/03 18:00 THACO Dk 13h30 cập
HOÀNG BÁCH 01 ...Port Cement - 21/03 12:00 21/03 12:00 21/03 18:00 Chinfon
NHẤT LONG 16 ...Port Cement bags - 21/03 12:00 21/03 12:00 21/03 18:00 Trường Nam
THS3 ...Port Container - 21/03 06:00 21/03 06:00 21/03 12:00 THACO Dk 11h00 rời
HOÀNG BÁCH 01 ...Port Cement - 21/03 06:00 21/03 06:00 21/03 12:00 Chinfon
NHẤT LONG 16 ...Port Cement bags - 21/03 06:00 21/03 06:00 21/03 12:00 Trường Nam

Thông tin tàu ra/vào cảng

Tên tàu Cảng rời Hàng hóa Số lượng Dự kiến đến Dự kiến cập cảng Dự kiến đi Chủ hàng Ghi chú
MINH KHAI 68 ...Port Soda - 21/03 21/03 22/03 CFG
ZHONG GU DI ZHONG HAI ...Port Container - 21/03 21/03 22/03 THACO
MINH KHAI 68 ...Port Soda - 21/03 21/03 21/03 CFG
ZHONG GU DI ZHONG HAI ...Port Container - 21/03 21/03 21/03 THACO Dk 13h30 cập
HOÀNG BÁCH 01 ...Port Cement - 21/03 21/03 21/03 Chinfon
NHẤT LONG 16 ...Port Cement bags - 21/03 21/03 21/03 Trường Nam
THS3 ...Port Container - 21/03 21/03 21/03 THACO Dk 11h00 rời
HOÀNG BÁCH 01 ...Port Cement - 21/03 21/03 21/03 Chinfon
NHẤT LONG 16 ...Port Cement bags - 21/03 21/03 21/03 Trường Nam