Hỗ trợ

Thông tin tàu ra/vào cảng

Tên tàu Cảng rời Hàng hóa Số lượng Dự kiến đến Dự kiến cập cảng Dự kiến đi Chủ hàng Ghi chú
BRAVE ...Port Cement - 05/10 18:00 05/10 18:00 06/10 00:00 Nghi Sơn
SITC ZHEJIANG ...Port Container - 05/10 18:00 05/10 18:00 06/10 00:00 THACO
BRAVE ...Port Cement - 05/10 12:00 05/10 12:00 05/10 18:00 Nghi Sơn Dk 13h15 cập
SITC ZHEJIANG ...Port Container - 05/10 12:00 04/10 12:00 05/10 18:00 THACO
ANH DUY 168 ...Port Cement bags - 05/10 12:00 05/10 12:00 05/10 18:00 Cảng Đông Hải 1
SITC ZHEJIANG ...Port wood pellets - 05/10 06:00 05/10 06:00 05/10 12:00 THACO Dk 07h30 cập
SONGA TIGER ...Port Container - 05/10 06:00 05/10 06:00 05/10 12:00 THACO Dk 09h00 rời
ANH DUY 168 ...Port Cement bags - 05/10 06:00 05/10 06:00 05/10 12:00 Cảng Đông Hải 1
SONGA TIGER ...Port Container - 05/10 00:00 05/10 00:00 05/10 06:00 THACO
SONGA TIGER ...Port Container - 04/10 18:00 04/10 18:00 05/10 00:00 THACO
BF TROUT ...Port Container - 04/10 18:00 04/10 18:00 05/10 00:00 THACO Dk 19h00 rời

Thông tin tàu ra/vào cảng

Tên tàu Cảng rời Hàng hóa Số lượng Dự kiến đến Dự kiến cập cảng Dự kiến đi Chủ hàng Ghi chú
BRAVE ...Port Cement - 05/10 05/10 06/10 Nghi Sơn
SITC ZHEJIANG ...Port Container - 05/10 05/10 06/10 THACO
BRAVE ...Port Cement - 05/10 05/10 05/10 Nghi Sơn Dk 13h15 cập
SITC ZHEJIANG ...Port Container - 05/10 04/10 05/10 THACO
ANH DUY 168 ...Port Cement bags - 05/10 05/10 05/10 Cảng Đông Hải 1
SITC ZHEJIANG ...Port wood pellets - 05/10 05/10 05/10 THACO Dk 07h30 cập
SONGA TIGER ...Port Container - 05/10 05/10 05/10 THACO Dk 09h00 rời
ANH DUY 168 ...Port Cement bags - 05/10 05/10 05/10 Cảng Đông Hải 1
SONGA TIGER ...Port Container - 05/10 05/10 05/10 THACO
SONGA TIGER ...Port Container - 04/10 04/10 05/10 THACO
BF TROUT ...Port Container - 04/10 04/10 05/10 THACO Dk 19h00 rời