Hỗ trợ

Bảng giá dịch vụ

Stt Nội dung Ngày cập nhật Tải về
1 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2022 (PHÍ ĐỐI NỘI) 27/07/2022
2 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2022 (PHÍ ĐỐI NGOẠI)  27/07/2022
3 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2021 (PHÍ ĐỐI NGOẠI)  02/08/2019
4 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2021 (PHÍ ĐỐI NỘI) 02/08/2020
5 BẢNG NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG CHU LAI 2019 01/03/2019
6 BẢNG NIÊM YẾT GIÁ 2018 01/04/2018
7 Quyết Định 2232/QĐ-TCT Ngày 2/12/2018 02/12/2018
8 Quyết Định 2231/QĐ-TCT Ngày 01/12/2018 01/12/2018
9 Quyết Định 2332/QĐ-TCT Ngày 5/12/2017 05/12/2017
10 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2023 (PHÍ ĐỐI NỘI) 20/06/2023
11 BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2023 (PHÍ ĐỐI NGOẠI) 20/06/2023
12 BROCHURE THILOGI 14/09/2023
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
/ 06
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2023 (PHÍ ĐỐI NỘI)
pdf | 2.2 MB
/ 06
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG NĂM 2023 (PHÍ ĐỐI NGOẠI)
pdf | 1.9 MB
/ 09
BROCHURE THILOGI
pdf | 3.5 MB